Obchodní podmínky

Firma Rostislav Životský - výroba a prodej nábytku působí na trhu již od roku 1994. Zabýváme se výrobou nábytku a jeho prodejem.
 
Vzorková prodejna jejíž otevírací doba je po předchozí dohodě se nachází na adrese:
 
Areál Agro
Rebešovická 77
Brno-Chrlice
Tel.: 543 242 915
Mobil.: 774 422 725
E-mail.: brno-nabytek@centrum.cz
 
Sídlo firmy:
Rostislav Životský, Kyjevská 3, 625 00  Brno
IČ: 60360801
DIČ: CZ 6003100356
Živnostenský list vydal Živnostenský úřad města Brna dne 21.3.1994, č.j. 01/16003/00/0
 
Cena
 
Ceny uvedené u nákupního košíku na internetových stránkách www.brno-nabytek.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny vč. DPH. Prodávající si však vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Cena nabízeného zboží uvedená v internetovém obchodě prodávajícího nezahrnuje náklady na dopravu zboží ani náklady na montáž zboží, nebo jeho výnos do patra. Při objednávce nad 10.000 Kč (po Brně nad 5.000 Kč) je doprava zdarma avšak bez výnosu)
 
Cena za dopravu
Termín dodání
Objednávka zboží - uzavření kupní smlouvy
 
Doprava při nákupu nad 10.000,- Kč je po celé ČR ZDARMA (rozvoz zboží mimo Brno bývá často plánován na víkend)
 
Doprava po Brně je při nákupu nad 5.000,- Kč ZDARMA
Vlastní vyzvednutí zboží je možné na skladě v Brně - Chrlicích.
 
Při objednávce pod 10.000,- (po Brně pod 5.000,-) je doprava řešena individuálně dle druhu zboží a místa Vašeho bydliště.
 
Termín dodání je individuální. Některé zboží máme na centrálním skladě, jiné je na objednávku. Dále záleží kdy máme ve Vašem směru naplánovaný rozvoz.
 
Termín dodání a případnou cenu za dopravu můžete zjistit buď po odeslání prozatím nezávazné objednávky (viz. popis níže ,,Zboží lze objednat´´), nebo na jakémkoliv kontaktu:
 
tel.: 543 242 915
mob.: 774 422 725
e-mail: brno-nabytek@centrum.cz (pokud posíláte dotaz emailem, nezapomeňte prosím uvést, z jakého jste města)

Zboží lze objednat:
- vložením do nákupního košíku
- osobně na naší vzorkové prodejně v Brně - Chrlicích
 
Nákupní košík:
 
Zboží vložíte do košíku.
Vyplníte kontaktní údaje
Po přijetí objednávky Vám do 24 hodin emailem sdělíme termín dodání a případnou cena za dopravu.
Budete vyzváni, abyste na tuto naši zprávu odpověděli
- buď ,,souhlasím´´(tím objednávku potvrdíte)
- nebo ,,nesouhlasím´´ (tím objednávku stornujete)
Před závazným uzavřením objednávky je tedy kupujícímu sdělený termín dodání a případná cena dopravy.
 
Nákupní košík pomalu vylepšujeme, zatím lze vkládat do košíku asi 95% našeho nabízeného zboží. Pokud zboží tuto možnost nemá, dopíšete ho do ,,poznámky´´, případně doobjednáte přes email.
 
Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu na jím uvedenou adresu (pokud není dohodnuto jinak) nebo je kupující oprávněn zboží převzít na prodejně prodávajícího v Brně - Chrlicích
 
Forma platby
 
Dobírka - hotově při dodání zboží
Platba předem - převodem na účet, nebo hotově na naší vzorkovně v Brně
Záloha - převodem na účet, nebo hotově na naší vzorkovně v Brně 
(výši zálohy si zákazník může určit sám. Doplatek se provádí hotově při dodání zboží)
Záruka na zboží a odpovědnost za vady
 
Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců (pokud není u výrobku uvedeno jinak) vady, zaviněné prodávajícím.
 
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky.
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje) a za které dostal patřičnou slevu.
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.
 
Nárok na uplatnění záruky zaniká:
 
a) nenahlášením vad ihned po zjištění závady
b) poškozením zboží v případě vlastní přepravy
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)
d) neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží
e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami
f) technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky
g) nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže
h) uplynutím záruční doby
 
Záruční doba
 
U kupujícího, který je fyzickou osobou a nakupuje výrobky ve smyslu § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. U kupujícího, který nakupuje výrobky a jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky ve smyslu Obchodního zákoníku (právnická osoba), činí záruční doba 6 měsíců a začíná rovněž plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.
 
Uplatnění a vyřízení reklamace
 
Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně po zjištění vady a to písemně, nebo elektronickou poštou (e-mailem).
Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty, je nutno doložit doklad o zaplacení (nahlásit číslo faktury) prokazující zakoupení věci v naší firmě.
 
Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno předložit výrobek (doložit fotografie viditelně zobrazené vadu/vady) nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna (u objemných artiklů) našemu pracovníkovi reklamací.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 
Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
 
Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě delší.
 
Možnost vrácení zboží do 14 dnů
 
Dle zákona má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení, bude mu vrácena kupní cena zboží. Prodejce má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Pro vrácení ceny je nutné dodržení následujících podmínek:
 
a) prodávající bude kupujícím informován o požadavku na vrácení zboží a to písemně, nebo elektronickou poštou (e-mailem). O způsobu vrácení zboží rozhodne prodávající, jelikož záleží na místu bydliště kupujícího a objemu zboží.
 
b) vrácené zboží musí být v původním neporušeném obalu, nepoškozené a kompletní (včetně daňového dokladu). Zboží nelze zaslat na dobírku a jeho doprava probíhá na náklady kupujícího.
Při splnění těchto podmínek vrátí prodávající kupujícímu peníze do 14-ti pracovních dní od obdržení nepoškozeného zboží převodem na účet kupujícího (pokud se obě stany nedohodnou jinak)
 
 
Ochrana osobních údajů
 
Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.
Identifikační a kontaktní údaje správce:

Společnost: Rostislav Životský
Sídlo: Kyjevská 3, 625 00, Brno
IČ: 60360801
DIČ: CZ6003100356
Telefon: +420 608 422 725
E-mail: brno-nabytek@centrum.cz
Kontaktní osoba: Rostislav Životský
Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování.
Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a platební údaje (v případě bezhotovostní platby).
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.
Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
Smluvnímu dopravci, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. 
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.
Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
  1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
  3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
  4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
  5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
  6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.
Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.